Zasady i warunki

Next Battle > Zasady i warunki

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady dotyczące udostępniania Użytkownikom i korzystania przez Użytkowników z płatnych usług cyfrowych oferowanych drogą elektroniczną przez:
Triple Tonic BV; Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, The Netherlands
zwaną / zwanego w treści Regulaminu: Organizatorem.

2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów komórkowych, którzy są abonentami następujących dostawców usług telekomunikacyjnych:

zwanych dalej: Operatorami, o ile ww. Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych bez ograniczeń mogących mieć wpływ na dostępność usługi oraz posiadają dostęp do sieci Internet oraz możliwość korzystania z usług typu direct billing.

3. Przy korzystaniu z usługi Użytkownik ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów, w szczególności w odniesieniu do korzystania z Internetu oraz - o ile występuje - z regulaminu usługi direct billing danego Operatora.

4. Każdy Użytkownik, w momencie przystąpienia do usługi (poprzez rozpoczęcie procedury aktywacji oraz poprzez samą aktywację) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie warunki dodatkowych regulaminów towarzyszących, udostępnianych wraz z usługą, w tym regulaminów opracowanych przez Operatorów (dotyczących usługi dirct biling).

5. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

6. Usługa dostępna jest na terenie Polski.

7. Usługa adresowana jest do osób pełnoletnich.

8. Usługa jest aktywna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

II. Rejestracja i dostęp / dezaktywacja

1. Minimalne wymagania techniczne konieczne do możliwości skorzystania z Platformy:

2. W celu skorzystania z Produktu, Użytkownik za pośrednictwem Platformy (strony internetowej lub aplikacji) podaje swój numer telefonu (numer MSISDN), o ile numer telefonu Użytkownika nie zostanie rozpoznany automatycznie.

3. Następnie Użytkownik potwierdza Aktywację poprzez wpisanie w formularzu na stronie internetowej / w aplikacji kodu PIN (będącego jednocześnie hasłem), uzyskanego przez jego urządzenie elektroniczne od Organizatora / Operatora.

4. Kod PIN zostanie wysłany do Użytkownika w wiadomości SMS niezwłocznie po uruchomieniu przez Użytkownika procesu aktywacji i.

5. Potwierdzenie zamówienia dostępu do Produktu następuje poprzez wybranie przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę” (lub podobnego).

6. Użytkownik zobowiązany jest przed dokonaniem Aktywacji zapoznać się z treścią udostępnionych regulaminów, w tym niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z ww. materiałami poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu przeznaczonym do Aktywacji.

7. Użytkownik dodatkowo potwierdza, poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu aktywacyjnym, że został poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia (realizowanego za zgodą Użytkownika) utraci prawo odstąpienia od umowy, jak również potwierdza, że z uwagi na przedmiot świadczenia w postaci treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz z uwagi na fakt, że spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy utraci on prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1) oraz pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów).

8. Dokonanie Aktywacji oznacza jednoczesną zgodę na obciążenie Użytkownika stosowną opłatą naliczaną przez Operatora i doliczaną do rachunku telefonicznego Użytkownika. W związku z uzyskaniem dostępu do Produktu za pośrednictwem Usługi Dostępu Użytkownik nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami ze strony Organizatora.

9. Pomyślne zakończenie Aktywacji zostaje potwierdzone stosownym SMS-em przesłanym przez Operatora na numer telefonu Użytkownika. Operator ma prawo, ale nie jest zobowiązany do przesyłania SMS-ów informujących o tym, że Aktywacja nie została pomyślnie przeprowadzona (zakończona).

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przez niego w toku Aktywacji lub rezygnacji z Usługi, w tym za podanie niewłaściwego numeru telefonu, wpisanie wadliwego kodu PIN itp. omyłki.

11. O ile Organizator przewidział taką możliwość, uzyskanie dostępu do Produktu może nastąpić także przy wykorzystaniu innych form płatności, w tym np. za pośrednictwem numeracji premium (o podwyższonej opłacie), systemu płatności mobilnych BLIK, internetowych przelewów bankowych, systemu wirtualnej portmonetki PayPal, płatności mobilnych itp., przy czym każdorazowo w takim wypadku zasady dostępu do Produktu określa odrębny regulamin.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje finansowe ewentualnego nieautoryzowanego wykorzystania telefonu przez jego domowników, osoby małoletnie lub inne osoby trzecie, skutkującego aktywacją Usługi Dostępu i/lub skorzystaniem z Produktu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu infrastruktury podmiotów trzecich (w tym Operatorów) lub niewłaściwe działanie tej infrastruktury, w tym Usługi Dostępu.

14. Usługa jest dostępna od chwili finalizacji Aktywacji. Jeżeli usługa nie jest jednorazowa, istnieje możliwość jej dezaktywacji poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a dezaktywacyjnego - STOP NEXT na XXXX

III. Odpłatność

1. Ceny za Usługę Dostępu są prezentowane na Platformie w momencie Aktywacji i mogą różnić się od siebie w zależności od rodzaju Produktu oraz od Operatora, z którego sieci korzysta dany Użytkownik.

2. Organizator nie jest agentem rozliczeniowym i nie prowadzi rozliczeń Uczestników. Wszelkie rozliczenia realizowane są przez Operatorów.

3. Opłaty pobierane są przez Operatora w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika - w przypadku telefonu na abonament albo w drodze potrącenia opłaty z konta abonenta - w przypadku telefonu na kartę pre-paid.

IV. Odpowiedzialność

1. Organizator działa z należytą starannością w celu zapewnienia, że świadczony Produkt jest na wysokim poziomie jakościowym.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługi Dostępu. W tym zakresie ewentualne reklamacje winny być adresowane do Operatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z funkcjonowaniem usług świadczonych bezpośrednio przez Operatorów lub usług dostawców sieci teleinformatycznych, w tym za niewłaściwe funkcjonowanie Internetu, jak również za jakiekolwiek opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane działaniem siły wyższej. Pod pojęciem działania siły wyższej rozumieć należy zdarzenie dotykające Organizatora, którego nie mógł on przewidzieć ani mu zapobiec, nawet działając z zachowaniem należytej staranności, w szczególności takie jak: strajki, pożary, klęski żywiołowe, pandemie, awarie sieci telekomunikacyjnych.

4. Użytkownik zobowiązany jest w trakcie korzystania z Usługi oraz Produktu (w tym w trakcie aktywacji usług) posługiwać się wyłącznie własnymi, prawdziwymi danymi osobowymi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki posługiwania się przez Użytkowników nieprawdziwymi danymi.

5. Organizator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi - na żądanie Operatora lub uprawnionych organów.

6. Zabrania się korzystania z Usługi oraz Produktu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawne, ogólnie przyjęte normy moralne, dobre obyczaje lub w sposób obraźliwy albo naruszający godność jakiejkolwiek osoby. W szczególności Użytkownik nie może: a) naruszać swoim działaniem obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, b) zakłócać możliwości korzystania z Usługi lub Produktu przez innych Użytkowników; c) naruszać prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób trzecich; d) korzystać z Usługi lub Produktu w sposób, który może w szczególności doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nich treści; e) korzystać z wrogiego oprogramowania, które może w szczególności zakłócać, zniekształcać lub blokować działanie oryginalnego oprogramowania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub Produktu dla któregokolwiek z Użytkowników, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec takiego Użytkownika.

8. Użytkownik nie ma prawa dostarczania jakichkolwiek bezprawnych treści w związku dostępem lub korzystaniem z Produktu, Platformy lub Usługi Dostępu. Użytkownik nie ma również prawa wykorzystywania serwisu / usług w celu pobierania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego lub których rozpowszechnianie lub dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem sposób korzystania z Usługi lub Produktu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać do Organizatora, przesyłając je na piśmie - na adres wskazany w pkt I ppkt 1 Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres mailowy: pl@next-battle.com lub telefonicznie na numer [XXXXX].

2. Reklamacja powinna zawierać: a) dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko użytkownika, adres do doręczeń, adres e-mail), b) numer MSISDN (numer telefonu Użytkownika, za pośrednictwem którego doszło do Aktywacji), c) krótki opis problemu, d) datę i godzinę wystąpienia problemu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Użytkownika - w zależności od uznania - pisemnie lub w drodze elektronicznej (na adresy, o których mowa w ppkt 2 powyżej).

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi jest Organizator.

2. Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują numeru telefonu komórkowego oraz ewentualnie inne dane osobowe wymagane w formularzu aktywacyjny w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w tym korzystania z Produktu. W przypadku zgłoszenia reklamacji, przetwarzane dane osobowe obejmują dane wskazane w pkt V ppkt 3) Regulaminu - w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie:

3. Dla celów określonych w pkt 3 ppkt a) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, ewentualnie rozpoznania reklamacji z nią związanych i upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Dla celów określonych w pkt 3 ppkt b) dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do rozpoznania reklamacji i upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a z pozostałym zakresie przez okres lat 5.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do jego zgromadzonych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi służy ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek przeprowadzenia procesu Aktywacji i zawarcia umowy oraz ewentualnie warunek rozpoznania reklamacji.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

VII. Postanowienia końcowe

1. Podstawą do opracowania i publikacji niniejszego Regulaminu jest art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny na stronie https://next-battle.com/pl/t&c.html .

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, niniejszego Regulaminu i określonych w nim zasad i warunków świadczenia i funkcjonowania usług. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem określonym przez Organizatora, przy czym nie wpływają one na zasady świadczenia usług już aktywowanych (w trakcie realizacji).